راهکارهای پردازش موازی (Big Data)

   محصولات مرتبط: FlexPod - HCI   امروزه رشد فزاینده اطلاعات موجب شده است تا نیاز به ذخیره اطلاعات و پیرو آن مدیریت و محافظت از این اطلاعات بیش از هر زمانی دیگر احساس گردد و چیزی که این امر را دشوارتر می نماید،  نیاز ...

بیشتر بدانیم