راهکارهای پردازش موازی (Big Data)

    امروزه رشد فزاینده اطلاعات موجب شده است تا نیاز به ذخیره اطلاعات و پیرو آن مدیریت و محافظت از این اطلاعات بیش از هر زمانی دیگر احساس گردد و چیزی که این امر را دشوارتر می نماید،  نیاز به دسترسی آنی، 24 ساعته و بدون وقفه به این اطلاعات ...

بیشتر بدانیم