حضور شرکت نگاره در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکامپ